به پايگاه اطلاع رساني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه کاشان خوش آمديد            اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِيلًا وَ عَيْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِيهَا طَوِيلا
<a href="2166/رهبر-معظم-انقلاب-اسلامی-در-دیدار-هزاران-نفر-از-بسیجیان-سراسر-کشور:/">رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور:</a><a href="2164/پاسخ-رهبر-معظم-انقلاب-اسلامی-به-نامه-سردار-سلیمانی-درباره-نابودی-داعش:/">پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه سردار سلیمانی درباره نابودی داعش:</a><a href="2161/رهبر-معظم-انقلاب-اسلامی-در-بازدید-از-مناطق-زلزله‌زده-در-سرپل-ذهاب:/">رهبر معظم انقلاب اسلامی در بازدید از مناطق زلزله‌زده در سرپل ذهاب:</a><a href="2160/رهبر-معظم-انقلاب-اسلامی-در-جلسه‌ای-با-حضور-رؤسای-قوای-سه‌گانه-و-تنی-چند-از-مسئولان:/">رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه‌ای با حضور رؤسای قوای سه‌گانه و تنی چند از مسئولان:</a>

م‍ش‍ك‍لات‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ك‍‍اش‍‍ان‌ در ج‍ل‍س‍ه‌ س‍ف‍ي‍ر‌ان‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ررس‍‍ي‌ ش‍د

ج‍ل‍س‍ه‌ س‍ف‍ي‍ر‌ان‌ خ‍دم‍ت‌ ك‍‍اش‍‍ان‌ ، ب‍‍ا ح‍ض‍ور م‍‍ع‍‍اون‌ ‌اس‍ت‍‍ان‍د‌ار ‌اص‍ف‍‍ه‍‍ان‌ و ف‍رم‍‍ان‍د‌ار ج‍م‍‍ع‍‍ي‌ ‌از م‍س‍ولان‌ ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ، ب‍ه‌ ب‍ررس‍‍ي‌ م‍ش‍ك‍لات‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ك‍‍اش‍‍ان‌ پ‍رد‌اخ‍ت‌ .ري‍ي‍س‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ك‍‍اش‍‍ان‌ ، در ‌اي‍ن‌ ن‍ش‍س‍ت‌ ، ب‍‍ا ب‍ي‍‍ان‌ ق‍‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌اي‍ن‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ، ‌آن‌ ر‌ا ت‍ن‍‍ه‍‍ا د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ج‍‍ام‍‍ع‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍رش‍م‍رد و ت‍وج‍ه‌ ب‍ي‍ش‍ت‍ر م‍س‍وولان‌ ب‍ه‌ ق‍ش‍ر د‌ان‍ش‍ج‍و ر‌ا ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ ‌ا‌ي‌ ‌از ش‍‍ه‍رون‍د‌ان‌ و ‌آي‍ن‍دگ‍‍ان‌ ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ض‍رور‌ي‌ د‌ان‍س‍ت‌ .
ب‍ه‌ گ‍ز‌ارش‌ ‌اي‍رن‍‍ا، دك‍ت‍ر "س‍ي‍دج‍و‌اد س‍‍اد‌ات‍‍ي‌ ن‍ژ‌اد" ش‍ن‍ب‍ه‌ ، ن‍ب‍ود م‍ك‍‍ان‌ م‍ن‍‍اس‍ب‌ و ‌اي‍س‍ت‍گ‍‍اه‌ ‌اس‍ت‍ق‍ر‌ار د‌ان‍ش‍ج‍وي‍‍ان‌ ج‍ل‍و‌ي‌ درب‌ ورود‌ي‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ ت‍‍ام‍ي‍ن‌ وس‍ي‍ل‍ه‌ ن‍ق‍ل‍ي‍ه‌ ، ك‍م‍ب‍ود س‍روي‍س‌ ‌اي‍‍اب‌ ذ‌ه‍‍اب‌ در س‍‍ا‌ع‍‍ات‌ پ‍‍اي‍‍ان‍‍ي‌ ك‍لاس‍‍ه‍‍ا‌ي‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ و ‌ار‌اي‍ه‌ ن‍ش‍دن‌ ش‍ي‍ر ي‍‍ار‌ان‍ه‌ ‌ا‌ي‌ ر‌ا ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ م‍ش‍ك‍لات‌ د‌ان‍ش‍ج‍وي‍‍ان‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ك‍رد.
و‌ي‌ ، ت‍‍ام‍ي‍ن‌ ‌ام‍ن‍ي‍ت‌ خ‍و‌اب‍گ‍‍ا‌ه‍‍ه‍‍ا‌ي‌ د‌اخ‍ل‌ ش‍‍ه‍ر، رف‍‍ع‌ م‍ش‍ك‍لات‌ زم‍ي‍ن‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ا‌ه‍د‌اي‍‍ي‌ خ‍ي‍ر‌ان‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ س‍‍اخ‍ت‌ د‌ان‍ش‍ك‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ خ‍و‌اب‍گ‍‍اه‌ ، ت‍‍ام‍ي‍ن‌ ‌آب‌ ش‍‍ه‍ر‌ي‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ پ‍ژو‌ه‍ش‍ك‍ده‌ ‌اس‍‍ان‍س‍‍ه‍‍ا‌ي‌ طب‍ي‍‍ع‍‍ي‌ ق‍م‍ص‍ر،ص‍دور س‍ن‍د ب‍ر‌ا‌ي‌ و‌اح‍د‌ه‍‍ا‌ي‌ پ‍ژو‌ه‍ش‍ك‍ده‌ ق‍م‍ص‍ر،رص‍دخ‍‍ان‍ه‌ ن‍ي‍‍اس‍ر و د‌ان‍ش‍ك‍ده‌ م‍‍ع‍م‍‍ار‌ي‌ و ‌ه‍ن‍ر، طرح‌ ج‍‍ام‍‍ع‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ س‍ي‍ل‌ و س‍‍اخ‍ت‌ م‍ن‍‍ازل‌ س‍‍ازم‍‍ان‍‍ي‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ ‌اس‍ت‍‍اد‌ان‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ر‌ا ‌از م‍س‍وولان‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ خ‍و‌اس‍ت‍‍ار ش‍د.
دك‍ت‍ر س‍‍اد‌ات‍‍ي‌ ن‍ژ‌اد ‌اظ‍ه‍‍ار د‌اش‍ت‌ : ت‍‍ام‍ي‍ن‌ روش‍ن‍‍اي‍‍ي‌ م‍س‍ي‍ر ب‍ي‍ن‌ ش‍‍ه‍رك‌ ص‍ن‍‍ع‍ت‍‍ي‌ ر‌اون‍د و د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ك‍‍اش‍‍ان‌ ، ‌اف‍ز‌اي‍ش‌ پ‍‍ه‍ن‍‍ا‌ي‌ ب‍‍ان‍د ‌اي‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ‌اي‍ن‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ، گ‍‍ازرس‍‍ان‍‍ي‌ ب‍ه‌ رص‍دخ‍‍ان‍ه‌ ن‍ي‍‍اس‍ر و ق‍ط‍ع‌ ن‍ش‍دن‌ گ‍‍از و ب‍رق‌ ‌از دي‍گ‍ر م‍و‌ارد ض‍رور‌ي‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ت‍وج‍ه‌ م‍س‍وولان‌ ‌اد‌ار‌ات‌ ب‍رق‌ ، گ‍‍از و م‍خ‍‍اب‍ر‌ات‌ ر‌ا م‍‍ي‌ طل‍ب‍د.
و‌ي‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ي‍ص‌ ‌ا‌ع‍ت‍ب‍‍ار‌ات‌ ‌ع‍م‍ر‌ان‍‍ي‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ ‌اج‍ر‌ا و ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ي‌ ‌از پ‍روژه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ع‍م‍ر‌ان‍‍ي‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ك‍‍اش‍‍ان‌ در د‌ه‍ه‌ ف‍ج‍ر ‌ام‍س‍‍ال‌ ت‍‍اك‍ي‍د ك‍رد و خ‍و‌اس‍ت‍‍ار ت‍‍ام‍ي‍ن‌ ‌ا‌ع‍ت‍ب‍‍ار ب‍ر‌ا‌ي‌ رف‍‍ع‌ خ‍س‍‍ار‌ات‌ س‍رم‍‍ازدگ‍‍ي‌ ب‍ه‌ ف‍ض‍‍ا‌ي‌ س‍ب‍ز ‌اي‍ن‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ش‍د.
ري‍ي‍س‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ك‍‍اش‍‍ان‌ ، ب‍رگ‍ز‌ار‌ي‌ س‍م‍ي‍ن‍‍ار ‌ع‍ل‍م‍‍ي‌ در ر‌اب‍طه‌ ب‍‍ا پ‍ت‍‍ان‍س‍ي‍ل‌ ‌ه‍‍ا و ق‍‍اب‍ل‍ي‍ت‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ش‍‍ه‍ر ك‍‍اش‍‍ان‌ و ‌ار‌اي‍ه‌ م‍ق‍‍الات‌ در ‌اي‍ن‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ ر‌ا گ‍‍ام‌ م‍وث‍ر ب‍ر‌ا‌ي‌ ، پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍وي‍ژه‌ م‍س‍‍ال‍ه‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ش‍دن‌ د‌ان‍س‍ت‌ .
م‍‍ع‍‍اون‌ ‌اس‍ت‍‍ان‍د‌ار ‌اص‍ف‍‍ه‍‍ان‌ و ف‍رم‍‍ان‍د‌ار ك‍‍اش‍‍ان‌ ن‍ي‍ز، ك‍‍اش‍‍ان‌ ر‌ا م‍‍ه‍د ‌ع‍ل‍م‌ و ‌ادب‌ و ش‍‍ه‍ر‌ي‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍ا‌ه‍‍ي‌ ذك‍رك‍رد و ‌ار‌اي‍ه‌ خ‍دم‍‍ات‌ رف‍‍ا‌ه‍‍ي‌ و ‌ام‍ن‍ي‍ت‍‍ي‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ د‌ان‍ش‍ج‍وي‍‍ان‌ ر‌ا ض‍رور‌ي‌ د‌ان‍س‍ت‌ .
"ح‍س‍ي‍ن‍‍ع‍ل‍‍ي‌ ح‍‍اج‍‍ي‌ "، ب‍ر‌ا‌ي‌ ب‍ررس‍‍ي‌ و ب‍رطرف‌ ش‍دن‌ م‍ش‍ك‍لات‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ك‍‍اش‍‍ان‌ ق‍ول‌ م‍س‍‍ا‌ع‍د د‌اد.
و‌ي‌ ،‌ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ ب‍ه‌ ر‌اه‌ ‌ان‍د‌از‌ي‌ ق‍ط‍ار ري‍ل‌ ب‍‍اس‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ ت‍س‍‍ه‍ي‍ل‌ در رف‍ت‌ و ‌آم‍د د‌ان‍ش‍ج‍وي‍‍ان‌ ك‍‍اش‍‍ان‌ ‌اش‍‍اره‌ ك‍رد و ‌اف‍زود: در ص‍ورت‌ ت‍‍ام‍ي‍ن‌ ظرف‍ي‍ت‌ ، ب‍ل‍ي‍ط ‌اي‍ن‌ ق‍ط‍ار ب‍ر‌ا‌ي‌ د‌ان‍ش‍ج‍وي‍‍ان‌ 10 ت‍‍ا 15 درص‍د ت‍خ‍ف‍ي‍ف‌ خ‍و‌ا‌ه‍د د‌اش‍ت‌ .


منبع: http://www2.irna.ir/03/news/view/menu-622/8707275364153903.htmارسال شده در مورخه : يكشنبه، 28 مهر ماه، 1387 توسط admin  پرینت

مرتبط باموضوع :

 وحدت حوزه و دانشگاه بايد تبيين و تفسير شود  [ چهارشنبه، 4 دي ماه، 1387 ] 615 مشاهده
 اعزام 23نفر از دانشگاه كاشان به عمره مفرده(8-3-89)  [ شنبه، 8 خرداد ماه، 1389 ] 756 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

پرسمان

جرعه هاي ناب

پايگاه هاي مرتبط

leader.ir

دانشگاه کاشان

آمار کاربران
جستجو در سايت