عکس از پورتال خبری کاشان">
به پايگاه اطلاع رساني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه کاشان خوش آمديد            اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِيلًا وَ عَيْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِيهَا طَوِيلا
<a href="2166/رهبر-معظم-انقلاب-اسلامی-در-دیدار-هزاران-نفر-از-بسیجیان-سراسر-کشور:/">رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور:</a><a href="2164/پاسخ-رهبر-معظم-انقلاب-اسلامی-به-نامه-سردار-سلیمانی-درباره-نابودی-داعش:/">پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه سردار سلیمانی درباره نابودی داعش:</a><a href="2161/رهبر-معظم-انقلاب-اسلامی-در-بازدید-از-مناطق-زلزله‌زده-در-سرپل-ذهاب:/">رهبر معظم انقلاب اسلامی در بازدید از مناطق زلزله‌زده در سرپل ذهاب:</a><a href="2160/رهبر-معظم-انقلاب-اسلامی-در-جلسه‌ای-با-حضور-رؤسای-قوای-سه‌گانه-و-تنی-چند-از-مسئولان:/">رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه‌ای با حضور رؤسای قوای سه‌گانه و تنی چند از مسئولان:</a>

ن‍خ‍س‍ت‍ي‍ن‌ ي‍‍ادو‌اره‌ ش‍‍ه‍د‌ا‌ي‌ د‌ان‍ش‍ج‍و‌ي‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ك‍‍اش‍‍ان‌ ب‍رگ‍ز‌ار

م‍دي‍ر ‌ام‍ور د‌ان‍ش‍ج‍وي‍‍ان‌ ش‍‍ا‌ه‍د و ‌اي‍ث‍‍ارگ‍ر د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ك‍‍اش‍‍ان‌ ‌از ب‍رگ‍ز‌ار‌ي‌ ن‍خ‍س‍ت‍ي‍ن‌ ي‍‍ادو‌اره‌ ش‍‍ه‍د‌ا‌ي‌ د‌ان‍ش‍ج‍و‌ي‌ ‌اي‍ن‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ خ‍ب‍ر د‌اد.ج‍و‌اد ن‍خ‍‍ي‌ " روز ش‍ن‍ب‍ه‌ در گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍‍ا ‌اي‍رن‍‍ا ، ‌اف‍زود: ‌اي‍ن‌ ي‍‍ادو‌اره‌ روز ‌ه‍ف‍د‌ه‍م‌ ‌آذرم‍‍اه‌ س‍‍ال‌ ج‍‍ار‌ي‌ م‍ص‍‍ادف‌ ب‍‍ا ش‍ب‌ ‌ع‍رف‍ه‌ در 2 ن‍وب‍ت‌ ص‍ب‍ح‌ و ‌ع‍ص‍ر ب‍‍ا ح‍ض‍ور س‍رد‌ار‌ان‌ ‌ارش‍د س‍پ‍‍اه‌ و دور‌ان‌ دف‍‍ا‌ع‌ م‍ق‍دس‌ در ‌اي‍ن‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ب‍رگ‍ز‌ار م‍‍ي‌ ش‍ود.
و‌ي‌ ، ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ وج‍ود 22 ش‍‍ه‍ي‍د د‌ان‍ش‍ج‍و در ‌اي‍ن‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ، ‌ه‍دف‌ ‌از ب‍رگ‍ز‌ار‌ي‌ ‌اي‍ن‌ ي‍‍ادو‌اره‌ ر‌ا ي‍‍ادم‍‍ان‌ و پ‍‍اس‍د‌اش‍ت‌ ن‍‍ام‌ و رش‍‍ادت‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ‌اي‍ن‌ د‌ان‍ش‍ج‍وي‍‍ان‌ ش‍‍ه‍ي‍د، ت‍ج‍ل‍ي‍ل‌ و ت‍ك‍ري‍م‌ خ‍‍ان‍و‌اده‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌آن‍‍ه‍‍ا و ‌ارت‍ق‍‍ا‌ي‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ ‌اي‍ث‍‍ار و م‍‍ع‍ن‍وي‍ت‌ در ب‍ي‍ن‌ د‌ان‍ش‍ج‍وي‍‍ان‌ ذك‍ر ك‍رد.
دب‍ي‍ر س‍ت‍‍اد ب‍رگ‍ز‌ار‌ي‌ ن‍خ‍س‍ت‍ي‍ن‌ ي‍‍ادو‌اره‌ ش‍‍ه‍د‌ا‌ي‌ د‌ان‍ش‍ج‍و‌ي‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ك‍‍اش‍‍ان‌ ،ب‍رپ‍‍اي‍‍ي‌ ن‍م‍‍اي‍ش‍گ‍‍اه‌ ك‍ت‍‍اب‌ و ‌آث‍‍ار دف‍‍ا‌ع‌ م‍ق‍دس‌ و م‍‍اك‍ت‌ ‌ع‍م‍ل‍ي‍‍ات‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ دور‌ان‌ ج‍ن‍گ‌ ر‌ا ‌از دي‍گ‍ر ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ج‍ن‍ب‍‍ي‌ ‌اي‍ن‌ ي‍‍ادو‌اره‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ك‍رد.
ن‍خ‍‍ي‌ ي‍‍اد‌آورش‍د: درص‍ورت‌ ‌آم‍‍اده‌ س‍‍از‌ي‌ و ف‍ر‌ا‌ه‍م‌ ش‍دن‌ ‌ام‍ك‍‍ان‍‍ات‌ ، م‍ر‌اس‍م‌ خ‍‍اك‍س‍پ‍‍ار‌ي‌ ش‍‍ه‍د‌ا‌ي‌ گ‍م‍ن‍‍ام‌ و ‌ع‍م‍ل‍ي‍‍ات‌ ك‍ل‍ن‍گ‌ زن‍‍ي‌ طرح‌ "پ‍ردي‍س‌ ش‍‍ا‌ه‍د" ‌ه‍م‍زم‍‍ان‌ ب‍‍ا روز ب‍رگ‍ز‌ار‌ي‌ ي‍‍ادو‌اره‌ در ‌اي‍ن‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ م‍‍ي‌ ش‍ود.
و‌ي‌ ، ‌ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ ‌از ب‍رگ‍ز‌ار‌ي‌ ن‍خ‍س‍ت‍ي‍ن‌ ن‍ش‍س‍ت‌ م‍ش‍ت‍رك‌ د‌ان‍ش‍ج‍وي‍‍ان‌ ش‍‍ا‌ه‍د و ‌اي‍ث‍‍ارگ‍ر ورود‌ي‌ س‍‍ال‌ 87 د‌ان‍ش‍گ‍‍ا‌ه‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ك‍‍اش‍‍ان‌ خ‍ب‍ر د‌اد و گ‍ف‍ت‌ : ‌اي‍ن‌ ن‍ش‍س‍ت‌ م‍ش‍ت‍رك‌ ب‍‍ا ح‍ض‍ور 250 ن‍ف‍ر ‌از د‌ان‍ش‍ج‍وي‍‍ان‌ ش‍‍ا‌ه‍د و ‌اي‍ث‍‍ارگ‍ر م‍ن‍طق‍ه‌ ك‍‍اش‍‍ان‌ ، پ‍ن‍ج‍م‌ ‌آب‍‍ان‍م‍‍اه‌ س‍‍ال‍ج‍‍ار‌ي‌ در ج‍و‌ار م‍رق‍د م‍ط‍ه‍ر س‍ل‍ط‍ان‌ ‌ع‍ل‍‍ي‌ ‌اب‍ن‌ ‌ام‍‍ام‌ م‍ح‍م‍دب‍‍اق‍ر(‌ع‌ ) ب‍رگ‍ز‌ار م‍‍ي‌ ش‍ود.


منبع: http://www2.irna.ir/03/news/view/menu-622/8707270136153603.htmعکس_از_پورتال_خبری_کاشان">//knp.ir/News.asp?id=391\" target=\" blank\">عکس از پورتال خبری کاشان
ارسال شده در مورخه : يكشنبه، 28 مهر ماه، 1387 توسط admin  پرینت
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

پرسمان

جرعه هاي ناب

پايگاه هاي مرتبط

leader.ir

دانشگاه کاشان

آمار کاربران
جستجو در سايت