مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان:

حجت الاسلام عباس ابن علی

 

+98 31 5591 2749