اساسنامه نهاد

اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

(‌مصوب جلسات 322 و 323 و 324 مورخ 72.11.5 و 72.11.19 و 72.12.3 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

‌شماره .979م‌دش - تاریخ 72.12.11


‌مقدمه:
‌بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی مبنی بر تجدید نظر در اساسنامه شورای نمایندگان و دفاتر آنها در‌دانشگاه‌ها (‌موضوع مصوبه شماره .1368‌دش مورخ 69.4.28 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه‌های آن) و ایجاد سازمان جدیدی برای تحقق‌اهداف مورد نظر معظم‌له "‌نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها" با این اهداف، وظایف و سازمان تشکیل می‌شود:


ماده 1 - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها که در این اساسنامه اختصاراً "‌نهاد نمایندگی" نامیده می‌شود نهادی است که زیر نظر معظم‌له در‌کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به انجام وظایف مصرح در اساسنامه می‌پردازد.


‌ماده 2 - اهداف:
1 - توسعه و تعمیق آگاهیها و علایق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزشهای اسلامی.
2 - ایجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشگاه‌ها و رشد فضایل اخلاقی در دانشگاهیان
3 - رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاه
4 - حمایت و هدایت فکری تشکلهای دانشجویی و دانشگاهی
5 - حاکمیت بخشیدن به ارزشهای اسلامی و انقلابی در سطوح اجرایی و علمی
6 - مقابله با ترویج عقاید و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت روح خودباوری و استقلال فکری
7 - تقویت پیوند حوزه و دانشگاه


‌ماده 3 - وظایف:
1 - تبیین مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری جلسات، سخنرانی و بحث و مناظره، نشر مقالات و جزوات و مانند آن.
2 - انجام دادن مسئولیتهای روحانیت در محیط دانشگاه مانند اقامه جماعت و بر پایی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تعظیم شعایر اسلامی و‌مراسم دینی
3 - اجرای برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و تربیتی در زمینه علوم و معارف اسلامی از قبیل:
‌برگزاری گردهماییها و نشستهای تخصصی، جلسات پاسخ به سئوالات، نشر مقالات و جزوات و فعالیتهای فوق برنامه و مانند آن.
4 - حضور فعال در میان دانشجویان و دانشگاهیان به منظور راهنمایی و ارشاد فکری و اخلاقی و پاسخگویی به مسائل شرعی.
5 - هدایت تشکلها و نهادها و حرکتهای اسلامی دانشجویی و دانشگاهی و تقویت فعالیتها اسلامی در دانشگاه.
6 - مطالعه و بررسی وضع دینی و اعتقادی و گرایشهای فرهنگی و سیاسی در محیط دانشگاه و علل ضعفها و نارساییها برای دستیابی به راه حلهای‌مناسب.
7 - بسط فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز در دانشگاه‌ها.
8 - همکاری با نهادها و مراکز حوزه‌ای و دانشگاهی و پشتیبانی از آنها برای تقویت پیوند حوزه و دانشگاه.
9 - گزینش علمی و عمومی استادان دروس معارف اسلامی و نظارت بر کیفیت ارائه آن دروس و ارزیابی عملکرد آنان.
10 - تأیید رییس پیشنهادی گروه معارف اسلامی قبل از معرفی به رییس دانشگاه.
11 - نظارت بر رعایت موازین اسلامی و ارزشهای انقلاب در امور اداره دانشگاه‌ها، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی و سیاسی - اجتماعی مراکز هنری و‌ ورزشی و خوابگاه‌های دانشگاهی و نیز نشریات داخلی دانشگاه
12 - بررسی مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های راجع به امور فرهنگی در مراکز آموزش عالی و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معیارها و ارزشهای‌اسلامی و انقلاب اسلامی.
13 - حمایت از نیروهای متخصص و متعهد در دانشگاه.
14 - اعلام نظر کتبی درباره خلافهای بین متون جزوات درسی و مباحث راجع به مبانی ارزشها و دیدگاه‌های دینی و اسلامی از طرف دفتر مرکزی نهاد،‌به مسئولان ذیربط برای اصلاح.
‌تبصره 1 - در مواردی که اجرای بندهای این ماده نیاز به حضور مسئول نهاد در یکی از شوراها، هیأتها یا کمیته‌های وزارتخانه، دانشگاه یا دانشکده‌داشته باشد از وی برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد.
‌تبصره 2 - به منظور اجرای وظایف ناشی از این ماده، صورت جلسات شوراها و هیأتها و کمیته‌های تبصره 1 به اطلاع مسئول نهاد می‌رسد.
‌تبصره 3 - مسئول نهاد در هر دانشگاه نظرها و تذکرات خود را در هر یک از موارد برای بررسی و اقدام لازم کتباً به رییس یا مسئولان دانشگاه یا مرکز‌آموزش عالی اعلام می‌دارد، در صورت عدم موافقت یا عدم اعتنا، موضوع به شورای نمایندگان احاله می‌شود تا با حضور طرفین بررسی و تصمیم‌نهایی اتخاذ شود.
15 - عضویت نماینده‌ای از نهاد در شورای عالی برنامه‌ریزی و نماینده‌ای در هیأت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این دو نماینده به‌پیشنهاد رییس نهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب خواهند شد.


‌ماده 4 - ارکان نهاد نمایندگی عبارت‌اند از:
1 - شورای نمایندگان مقام معظم رهبری
2 - ریاست نهاد
3 - دفاتر نمایندگان در دانشگاه‌ها


ماده 5 - شورای نمایندگان مقام معظم رهبری عالیترین مرجع سیاستگذاری نهاد است و اعضای آن را رهبر معظم انقلاب اسلامی منصوب می‌کنند.


‌ماده 6 - رییس نهاد برترین مسئول اجرایی نهاد است و با پیشنهاد شورای نمایندگان توسط مقام معظم رهبری برای مدت 3 سال تعیین می‌شود.


ماده 7 - مسئول دفتر نمایندگی در دانشگاه مسئولیت اداره دفتر و اجرای وظایف نهاد در حیطه دانشگاه را بر عهده دارد و زیر نظر رییس نهاد و در‌چهارچوب برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغ شده از سوی وی فعالیت می‌کند.


ماده 8 - نصب و عزل مسئولان دفاتر نمایندگی در دانشگاه‌ها پس از مشورت با رییس دانشگاه به پیشنهاد رییس نهاد و تصویب شورای نمایندگان و‌حکم رییس شورا صورت می‌گیرد.


ماده 9 - وظایف شوری نمایندگان:
1 - تصویب سیاستها و خط مشی‌ها، نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف قسمتها
2 - پیشنهاد رییس نهاد به مقام معظم رهبری
3 - تصویب برنامه و تهیه و تنظیم بودجه و ترازنامه سالانه و ارائه آن برای تصویب به مراجع ذیصلاحیت
4 - نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای نمایندگان و عملکرد نهاد
5 - نصب و عزل مسئولان دفاتر نمایندگان در دانشگاه با امضای رییس شورای نمایندگان پس از پیشنهاد رییس نهاد و مشورت با رییس دانشگاه.
6 - تصویب تشکیلات دفاتر نمایندگی و محدوده وظایف شعب وابسته در چهارچوب اساسنامه.


ماده 10 - وظایف و اختیارات رییس نهاد:
1 - اداره کلیه امور نهاد در چهارچوب اساسنامه و مقررات
2 - اجرای مصوبات شورای نمایندگان
3 - نظارت بر حسن اجرای وظایف دفاتر و واحدها و فعالیتهای جاری نهاد در دانشگاه‌ها
و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی
4 - پیشنهاد برنامه محتوایی و طرحهای اجرایی برای تصویب در شورای نمایندگان
5 - تهیه و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به دفاتر نمایندگی در دانشگاه‌ها برای انجام وظایف محول
6 - پیشنهاد نصب و عزل مسئولان دفاتر در دانشگاه‌ها پس از مشورت با رییس دانشگاه در هر مورد به شورای نمایندگان برای صدور حکم
7 - تهیه سیاستها، خط مشی‌ها، نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف قسمتها و ارائه به شورای نمایندگان برای تصویب
8 - تهیه و تدوین برنامه، بودجه و ترازنامه سالانه و ارائه به شورا
9 - نصب و عزل معاونان و مسئولان داخلی نهاد
10 - تشکیل شورایی از صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه به منظور بررسی طرحها و برنامه‌های محتوایی نهاد
11 - جذب و تربیت فضلای روحانی برای تصدی مسئولیتها در نهاد نمایندگی


‌تبصره - با تصویب شورای نمایندگان، رییس نهاد می‌تواند برخی از وظایف دفاتر نمایندگی را به طور متمرکز اجرا کند.


‌ماده 11 - هیأت رییسه دانشگاه با حضور مسئول دفتر نمایندگی نسبت به هر گونه پشتیبانی و تأمین نیازهای دفتر اعم از نیروی انسانی و فضا و‌تجهیزات در چهارچوب امکانات دانشگاه، تصمیم‌گیری و اقدام می‌کند.


‌ماده 12 - بودجه نهاد همه ساله در ردیف مستقل در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود و دفتر نمایندگی می‌تواند علاوه بر اعتباراتی که از نهاد‌نمایندگی دریافت می‌کند، از بودجه‌ای که در ردیف راجع به مسائل فرهنگی، همه ساله در بودجه دانشگاه منظور می‌شود استفاده کند.


‌تبصره - اجرای این اساسنامه برای دانشگاه‌های غیر دولتی موکول به تهیه متمم جداگانه‌ای برای این قبیل مؤسسات و تصویب در شورای عالی انقلاب‌فرهنگی خواهد بود.


این اساسنامه در 12 ماده و 5 تبصره در تاریخ 72.12.3 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.