کارپرداز، راننده و مسئول امور عبادی

کارپرداز، راننده و مسئول امور عبادی مسجد دانشگاه:

سلیمان سرهنگی جوشقانی

+98 31 5591 3111