مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان:

حجت الاسلام والمسلمین کاظم عمورمضان زاده

+98 31 5591 2945

+98 31 5591 2749

+98 31 5591 2735