کرسی تلاوت قرآن مسجد دانشگاه کاشان

 

 

 

دوشنبه  07-03-1403

35- تلاوت سوره مبارکه یوسف آیات 23 تا 30 توسط قاری محترم جناب آقای محمد احمدیان و تفسیر آیات تلاوت شده توسط مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه کاشان جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جعفر محمدی

*****************************************

 

دوشنبه  24-02-1403

34- تلاوت سوره مبارکه یوسف آیات 15 تا 22 توسط قاری محترم جناب آقای محمد نقیان و تفسیر آیات تلاوت شده توسط مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه کاشان جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جعفر محمدی

*****************************************

دوشنبه  17-02-1403

33- تلاوت سوره مبارکه یوسف آیات 7 تا 16 توسط قاری محترم جناب آقای سید هادی رضوی و تفسیر آیات تلاوت شده توسط مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه کاشان جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جعفر محمدی

*****************************************

دوشنبه  03-02-1403

32- تلاوت سوره مبارکه فاطر  آیات 15 تا 24  توسط قاری محترم جناب آقای مهدی شیخ زاده و تفسیر آیات تلاوت شده توسط مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه کاشان جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جعفر محمدی

*****************************************

 

دوشنبه  27-1-1403

31- تلاوت سوره مبارکه حجرات  آیات 15 تا 18  توسط قاری محترم جناب آقای امیر علی محبی و تفسیر آیات تلاوت شده توسط مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه کاشان جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جعفر محمدی

*****************************************

 

دوشنبه  21-12-1402

30- تلاوت سوره مبارکه تغابن  آیات 1 تا 6  توسط قاری محترم جناب آقای محمد سعید کواکبی و تفسیر آیات تلاوت شده توسط مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه کاشان جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جعفر محمدی

*****************************************

دوشنبه  14-12-1402

29- تلاوت سوره مبارکه التحریم آیات 1 تا 7  توسط قاری محترم جناب آقای سید علی موسوی و تفسیر آیات تلاوت شده توسط استاد محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین تواضعی

*****************************************

دوشنبه  23-11-1402

28- تلاوت سوره مبارکه حجرات آیات 1 تا 8  توسط قاری محترم جناب آقای امیر علی محبی تفسیر آیات تلاوت شده توسط استاد محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین تواضعی

*****************************************

دوشنبه  04-10-1402

27- تلاوت سوره مبارکه نبا آیات 31 تا آخر توسط قاری محترم جناب آقای حسین جعفری تفسیر آیات تلاوت شده توسط استاد محترم جناب آقای دکتر زیارتی

*****************************************

دوشنبه  20-09-1402

26- تلاوت سوره مبارکه ضحی و انشراح  توسط قاری محترم جناب آقای علیرضا مختاری و تفسیر آیات تلاوت شده توسط استاد محترم جناب آقای دکتر زیارتی

*****************************************

دوشنبه  13-09-1402

25- تلاوت سوره مبارکه ضحی و انشراح  توسط قاری محترم جناب آقای سید علی موسوی و تفسیر آیات تلاوت شده توسط استاد محترم جناب آقای دکتر زیارتی

*****************************************

 

دوشنبه  06-09-1402

24- تلاوت سوره مبارکه فاطر آیه 1 تا 7 توسط قاری محترم جناب آقای محمد سعید کواکبی و تفسیر آیات تلاوت شده توسط استاد محترم جناب آقای دکتر زیارتی

*****************************************

دوشنبه  29-08-1402

24- تلاوت سوره مبارکه ملک آیه 1 تا 6 توسط قاری محترم جناب آقای محمد احمدیان و تفسیر آیات تلاوت شده توسط استاد محترم جناب آقای دکتر زیارتی

*****************************************

 

دوشنبه  22-08-1402

23- تلاوت سوره مبارکه حشر آیه 21 تا آخر توسط قاری محترم جناب آقای محمدعلی روپیکر و تفسیر آیات تلاوت شده توسط استاد محترم جناب آقای دکتر زیارتی

*****************************************

 

دوشنبه  15-08-1402

22- تلاوت سوره مبارکه اسراء آیه 4 تا 7 توسط قاری محترم جناب آقای مصطفی اصفهانیان و تفسیر آیات تلاوت شده توسط استاد محترم جناب آقای دکتر زیارتی

*****************************************

دوشنبه  08-08-1402

22- تلاوت سوره مبارکه العادیات توسط قاری محترم جناب آقای امیرعلی محبی  و  تفسیر آیات تلاوت شده توسط استاد محترم جناب آقای دکتر زیارتی

 

*****************************************

دوشنبه  01-08-1402

21- تلاوت آیات 38 تا 41 سوره مبارکه حج توسط قاری محترم جناب آقای سید هادی رضوی  و  تفسیر آیات تلاوت شده توسط استاد محترم جناب آقای دکتر زیارتی

 

*****************************************

دوشنبه  24-07-1402

21- تلاوت آیات 27 تا آخر سوره مبارکه فتح توسط قاری محترم جناب آقای علی سالمی و  تفسیر آیات تلاوت شده توسط استاد محترم جناب آقای دکتر زیارتی

 

*****************************************

دوشنبه  08- 03-1402

20- تلاوت آیات 13 تا آخر سوره مبارکه حجرات توسط قاری محترم جناب آقای دکتر حسن احمدی زاده و  تفسیر آیات تلاوت شده توسط مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه کاشان جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جعفر محمدی

 

*****************************************

 

دوشنبه  18- 02- 1402

19- تلاوت آیات اول تا اخر سوره مبارکه ضحی و انشراح  توسط قاری محترم جناب آقای علی سالمی و تفسیر آیات تلاوت شده توسط معاون محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری جناب حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده

 

*****************************************

دوشنبه  11- 02- 1402

18- تلاوت آیات 38 تا اخر سوره مبارکه قاف توسط قاری محترم جناب آقای علی محبی و تفسیر آیات تلاوت شده توسط معاون محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری جناب حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده

 

*****************************************

 

دوشنبه  04- 02-1402

17- تلاوت آیات 1 تا 18 سوره مبارکه نباء توسط قاری محترم جناب آقای محمد احمدیان تفسیر آیات تلاوت شده توسط مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه کاشان جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جعفر محمدی

 

*****************************************

دوشنبه  15- 12-1401

16- تلاوت آیات 104 تا 112 سوره مبارکه انبیاء توسط قاری محترم جناب آقای علی سالمی و تفسیر آیات تلاوت شده توسط مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه کاشان جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر جواد خسروی

*****************************************

دوشنبه  08- 12- 1401

15- تلاوت آیات 1 تا 20 سوره مبارکه واقعه توسط قاری محترم جناب آقای محمد سعید کواکبی و تفسیر آیات تلاوت شده توسط معاون محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری جناب حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده

 

*****************************************

دوشنبه  01- 12-1401

14- تلاوت آیات 8 تا 26 سوره مبارکه غاشیه و سوره مبارکه حمد توسط قاری محترم جناب آقای محمدعلی روپیکر و تفسیر آیات تلاوت شده توسط مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه کاشان جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر جواد خسروی

 

*****************************************

 

دوشنبه  24- 11-1401

13- تلاوت آیات 38 تا 42 سوره مبارکه ابراهیم و سوره مبارکه کوثر توسط قاری محترم جناب آقای محمد احمدیان و تفسیر آیات تلاوت شده توسط جناب حجت الاسلام والمسلمین سبحانی نیا

*****************************************

 

دوشنبه  05- 10-1401

12- تلاوت آیات 37 تا 41 سوره مبارکه روم و سوره مبارکه کوثر توسط قاری محترم جناب آقای سید هادی رضوی و تفسیر آیات تلاوت شده توسط جناب حجت الاسلام والمسلمین میرسالاری

*****************************************

 

دوشنبه  28- 9-1401

11- تلاوت آیات 189 تا 932 سوره مبارکه آل عمران توسط قاری محترم جناب آقای امیر علی محبی و تفسیر آیات تلاوت شده توسط معاون محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری جناب حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده

*****************************************

 

دوشنبه  21- 9-1401

10- تلاوت آیات 1 تا 12 سوره مبارکه یس توسط قاری محترم جناب آقای محمد احمدیان و تفسیر آیات تلاوت شده توسط مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه کاشان جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر جواد خسروی

*****************************************

دوشنبه  14- 9-1401

9- تلاوت آیات 1 تا 9 سوره مبارکه انسان توسط قاری محترم جناب آقای محمد مهدی آقایی زاده

*****************************************

دوشنبه  7- 9-1401

8- تلاوت آیات 8 تا 26 سوره مبارکه غاشیه و آیات 1 تا 11 سوره مبارکه ضحی و آیات 1 تا 8 سوره مبارکه انشراح توسط قاری محترم جناب آقای محمدعلی روپیکر و تفسیر آیات تلاوت شده توسط مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه کاشان جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر جواد خسروی

*****************************************

دوشنبه  30- 8- 1401

7- تلاوت آیات 50 تا 54 سوره مبارکه مائده توسط قاری محترم جناب آقای امیر علی محبی و تفسیر آیات تلاوت شده توسط مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه کاشان جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر جواد خسروی


*****************************************

دوشنبه  23- 8- 1401

6- تلاوت آیات 1 تا 8 سوره مبارکه ملک توسط قاری محترم جناب آقای محمد سعید کواکبی و تفسیر آیات تلاوت شده توسط معاون محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری جناب حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده

*****************************************

دوشنبه  16- 8- 1401

5- تلاوت آیات 160 تا 163 سوره مبارکه انعام توسط قاری محترم جناب آقای محمد مهدی آقایی زاده و تفسیر آیات تلاوت شده توسط معاون محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری جناب حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده

 

*****************************************

دوشنبه  9- 8-1401

4- تلاوت آیات 166 تا 173 سوره مبارکه آل عمران توسط قاری محترم جناب آقای محمدعلی روپیکر و تفسیر آیات تلاوت شده توسط مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه کاشان جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر جواد خسروی

*****************************************

 

3-تلاوت استاد مصطفی اصفهانیان- شنبه 10-2-1401

 

2-تلاوت استاد حسن احمدی زاده- شنبه 27-1-1401

 

1-تلاوت استاد علی اصغر قدیری فرد- شنبه  20-1-1401