سه شنبه های مهدوی

 

 

22-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه7-09-1402)

 

21-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه23-08-1402)

 

20-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه16-08-1402)

 

19-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه09-08-1402)

 

18-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه25-07-1402)

 

17-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه18-07-1402)

 

16-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه04-07-1402)

 

15-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه31-05-1402)

 

14-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه23-03-1402)

 

13-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه16-03-1402)

 

12-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه09-03-1402)

 

11-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه12-02-1402)

 

10-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه05-02-1402)

 

9-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه09-12-1401)

 

8-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه02-12-1401)

 

7-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه27-10-1401)

 

6-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه29-09-1401)

 

5-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه22-09-1401)

 

4-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه15-09-1401)

 

3-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه08-09-1401)

 

2-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه24-08-1401)

 

1-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (سه شنبه17-08-1401)