بیان احکام شرعی

 

 

 

***************************************

شنبه 30-02-1402

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

 

***************************************

یکشنبه 16-02-1402

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

یکشنبه 30-11-1401

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

یکشنبه 16-11-1401

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 01-11-1401

بیان اصل حلیت و اصل صحت و اصل برائت توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 17-10-1401

بیان اصل طهارت توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 10-10-1401

بیان احکام عدول نیت در نماز (ادامه جلسه قبل) توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 03-10-1401

بیان قاعده استصحاب ، تجاوز و فراغ توسط حجت الاسلام والمسلمین میرسالاری در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 26-9-1401

بیان احکام عدول نیت در نماز توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 19-9-1401

بیان احکام نیت در نماز توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 12-9-1401

بیان احکام قیام در نماز توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 28-8-1401

بیان احکام قیام در نماز توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 21-8-1401

بیان احکام قیام متصل به رکوع توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

سه شنبه 3-8-1401

بیان احکام نماز آیات(خورشید گرفتگی) توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 30-7-1401

بیان احکام ارکان نماز توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 23-7-1401

بیان احکام نماز دانشجویان توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************

شنبه 09-7-1401

بیان احکام نماز دانشجویان توسط حجت الاسلام والمسلمین عمورمضان زاده در مسجد دانشگاه

***************************************