حدیث نور

 

سخنرانی مدیر محترم امور فرهنگی دانشگاه،

جناب آقای پوران در مسجد دانشگاه کاشان

 

***************************************

 

17-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 24-08-1402)

 

16-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 17-08-1402)

 

15-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 10-08-1402)

 

14-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 12-07-1402)

 

13-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 05-07-1402)

 

12-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 07-04-1402)

 

11-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 31-03-1402)

 

10-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 24-03-1402)

 

9-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 17-03-1402)

 

8-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 27-02-1402)

 

7-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 26-11-1401)

 

6-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 05-11-1401)

 

5-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 14-10-1401)

 

4-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 09-09-1401)

 

3-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 02-09-1401)

 

2-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 25-08-1401)

 

1-لینک سخنرانی در مسجد دانشگاه (چهارشنبه 18-08-1401)