کاشان - آرشیو

م‍ش‍ک‍لات‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ک‍‍اش‍‍ان‌ در ج‍ل‍س‍ه‌ س‍ف‍ی‍ر‌ان‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ررس‍‍ی‌ ش‍د

ج‍ل‍س‍ه‌ س‍ف‍ی‍ر‌ان‌ خ‍دم‍ت‌ ک‍‍اش‍‍ان‌ ، ب‍‍ا ح‍ض‍ور م‍‍ع‍‍اون‌ ‌اس‍ت‍‍ان‍د‌ار ‌اص‍ف‍‍ه‍‍ان‌ و ف‍رم‍‍ان‍د‌ار ج‍م‍‍ع‍‍ی‌ ‌از م‍س‍ولان‌ ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ، ب‍ه‌ ب‍ررس‍‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ک‍‍اش‍‍ان‌ پ‍رد‌اخ‍ت‌ .

ادامه مطلب