سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه

 

 

 

 مجموعه سخنرانی های مسئول نهاد در هیئت رئیسه دانشگاه

**********************************
سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه6-7-1399)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه13-7-1399)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه20-7-1399)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه27-7-1399)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(دوشنبه5-8-1399)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه11-8-1399)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه23-9-1399)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه30-9-1399)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه14-10-1399)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(دوشنبه6-11-1399)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه26-11-1399)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

************************************************************

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه3-12-1399)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه10-12-1399)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه18-12-1399)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه15-1-1400)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه5-2-1400)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه12-2-1400)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه20-2-1400)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه26-2-1400)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه2-3-1400)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه9-3-1400)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه23-3-1400)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه30-3-1400)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه5-4-1400)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه13-4-1400)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه20-4-1400)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه28-4-1400)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه3-5-1400)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در هیئت رئیسه دانشگاه(یکشنبه31-5-1400)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در جمع کارمندان نمونه(یکشنبه21-6-1400)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word

سخنرانی در جمع بازنشستگان(یکشنبه21-6-1400)

 لینک فایل مرتبط با فرمت pdf       لینک فایل مرتبط با فرمت word