دانشگاه - آرشیو

همکاریهای علمی بین دانشگاه کاشان و یک دانشگاه آمریکایی آغاز شد

مدیرگروه همکاریهای علمی بین‌المللی دانشگاه کاشان از آغاز ارتباط علمی پژوهشی دانشجویان و استادان این دانشگاه با استادان و دانشجویان دانشگاه ایالتی کنسای آمریکا از طریق ویدئو کنفرانس خبر داد.

ادامه مطلب

ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ی‍‍ادو‌اره‌ ش‍‍ه‍د‌ا‌ی‌ د‌ان‍ش‍ج‍و‌ی‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ک‍‍اش‍‍ان‌ ب‍رگ‍ز‌ار

م‍دی‍ر ‌ام‍ور د‌ان‍ش‍ج‍وی‍‍ان‌ ش‍‍ا‌ه‍د و ‌ای‍ث‍‍ارگ‍ر د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ک‍‍اش‍‍ان‌ ‌از ب‍رگ‍ز‌ار‌ی‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ی‍‍ادو‌اره‌ ش‍‍ه‍د‌ا‌ی‌ د‌ان‍ش‍ج‍و‌ی‌ ‌ای‍ن‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ خ‍ب‍ر د‌اد.

ادامه مطلب