دانشگاه - آرشیو

اعتکاف رجبیه دانشجویان دانشگاه کاشان با تجدید پیمان با شهدای گمنام دانشگاه خاتمه یافت.(۸-۴-۸۹)

۲۰۰ دانشجوی خدا جوی، پس از سه روز عبادت و روزه داری در مسجد دانشگاه کاشان، بعد از ظهر دوشنبه ۷/۴/۸۹ با حضور بر آرامگاه شهدای گمنام دانشگاه واقع در جوار مسجد دانشگاه، این مراسم معنوی را به پایان رساندند.

ادامه مطلب