دانشگاه - آرشیو

۱۳طرح پیشنهادی دانشگاه کاشان دردور سوم سفر ریاست محترم جمهوری به استان اصفهان

رئیس دانشگاه کاشان : در دور سوم سفر ریاست محترم جمهوری به استان اصفهان و سفر همزمان نماینده تام‌الاختیار ایشان به شهرستان کاشان از طرف این دانشگاه ۱۳ طرح فرهنگی، علمی و آموزشی ارائه شد.

ادامه مطلب