دانشگاه - آرشیو

موفقیت دانشجوی دانشگاه کاشان در جشنواره بین المللی عکس بوکاوینا رومانی

موفقیت دانشجوی دانشگاه کاشان در جشنواره بین المللی عکس بوکاوینا رومانی

 دردهمین جشنواره بین المللی عکس بوکاوینا رومانی "سید علی میرعمادی" دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش و هنر دانشکده معماری و هنر این دانشگاه موفق به دریافت لوح تقدیر هیات داوران و روبان افتخار در بخش عکاسی طبیعت شد.

ادامه مطلب