دانشگاه - آرشیو

بیانات مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان(۱۳-۹-۸۹)

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان ضرورت بکار گیری همه ظرفیت های علمی در دانشگاه کاشان را راستای پاسخ به مطا لبات مقام معظم رهبری در نشست الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت قلمداد نمود

ادامه مطلب