دانشگاه - آرشیو

پرداخت ۲۰ میلیون ریالی دانشگاه کاشان به دانش آموزان رتبه های زیر ۱۰۰۰

پرداخت ۲۰ میلیون ریالی دانشگاه کاشان به دانش آموزان رتبه های زیر ۱۰۰۰

رییس دانشگاه کاشان گفت: دانش آموزانی که در آزمون سراسری موفق به رتبه زیر یک هزار شوند و یکی از رشته های دانشگاه کاشان را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند، مبلغ ۲۰ میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی از این دانشگاه دریافت می دارند.

ادامه مطلب