نهاد - آرشیو

برگزاری کارگاه توانمند سازی فعالین فرهنگی و سیاسی دانشگاه کاشان

برگزاری کارگاه توانمند سازی فعالین فرهنگی و سیاسی دانشگاه کاشان

کارگاه آموزشی فعالین فرهنگی سیاسی دانشجویی، با هدف توانمندسازی و ایجاد همدلی و وفاق بین کانون ها و تشکلهای دانشجویی و همچنین زمینه سازی برای فعالیت بیشتر مجموعه های دانشجویی برگزار می شود.

ادامه مطلب