نهاد - آرشیو

شرکت در انتخابات تجدید عهد با ولی زمان و مقام ولایت فقیه است(۲۳-۲-۹۲)(۲۴-۲-۹۲)

خادمیان گفت : از آنجاکه شرکت در انتخابات تضمین کننده نظام است پس حضور لازم و واجب است . و با توجه به اینکه شرکت در انتخابات واجب است پس اشتقال یقینی برائت یقینی می خواهد لذا باید هم شرکت کرد هم درست و صحیح فرد اصلح را انتخاب کرد.

ادامه مطلب

شرکت در انتخابات تجدید عهد با ولی زمان و مقام ولایت فقیه است(۲۳-۲-۹۲)

خادمیان گفت : از آنجاکه شرکت در انتخابات تضمین کننده نظام است پس حضور لازم و واجب است . و با توجه به اینکه شرکت در انتخابات واجب است پس اشتقال یقینی برائت یقینی می خواهد لذا باید هم شرکت کرد هم درست و صحیح فرد اصلح را انتخاب کرد.

ادامه مطلب

شرکت در انتخابات یک تکلیف الهی است (۹-۲-۹۱)

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در جلسه تفسیر این هفته و در آستانه انتخابات بیان داشتند: باید مواظب بود که دشمن سعی دارد برخی از جریان ها ی داخل نظام را دشمن جلوه دهد و برخی خارج نظام و اهل فتنه را خودی نشان دهد.

ادامه مطلب