نهاد - آرشیو

نشست صمیمی مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه با تشکل ها و کانون های فرهنگی برگزار شد.

نشست صمیمی مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه با تشکل ها و کانون های فرهنگی برگزار شد.

به گزارش واحد روابط عمومی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه کاشان، نشست صمیمی مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه با مسئولین و دبیران کانون ها و تشکل های فرهنگی سیاسی دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب