نهاد - آرشیو

افتتاحیه نشست کشوری مدیران مراکز حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان در دانشگاه کاشان برگزار شد.

افتتاحیه نشست کشوری مدیران مراکز حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان در دانشگاه کاشان برگزار شد.

به گزارش واحد روابط عمومی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه کاشان، افتتاحیه نشست کشوری مدیران مراکز حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان درپژوهشکده قمصر دانشگاه کاشان برگزار شد.

ادامه مطلب