نهاد - آرشیو

نشست صمیمی رابطین و فعالین نماز خوابگاه خواهران دانشگاه کاشان برگزار شد.

نشست صمیمی رابطین و فعالین نماز خوابگاه خواهران دانشگاه کاشان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه کاشان اعضای فعال نماز در خوابگاه های دانشگاه در یک نشست صمیمی دورهم جمع شدند و به بررسی مسائل و مشکلات نماز در فضای خوابگاه پرداختند.

ادامه مطلب