آرشیو اخبار

همکاریهای علمی بین دانشگاه کاشان و یک دانشگاه آمریکایی آغاز شد

مدیرگروه همکاریهای علمی بین‌المللی دانشگاه کاشان از آغاز ارتباط علمی پژوهشی دانشجویان و استادان این دانشگاه با استادان و دانشجویان دانشگاه ایالتی کنسای آمریکا از طریق ویدئو کنفرانس خبر داد.

ادامه مطلب

ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ی‍‍ادو‌اره‌ ش‍‍ه‍د‌ا‌ی‌ د‌ان‍ش‍ج‍و‌ی‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ک‍‍اش‍‍ان‌ ب‍رگ‍ز‌ار

م‍دی‍ر ‌ام‍ور د‌ان‍ش‍ج‍وی‍‍ان‌ ش‍‍ا‌ه‍د و ‌ای‍ث‍‍ارگ‍ر د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ک‍‍اش‍‍ان‌ ‌از ب‍رگ‍ز‌ار‌ی‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ی‍‍ادو‌اره‌ ش‍‍ه‍د‌ا‌ی‌ د‌ان‍ش‍ج‍و‌ی‌ ‌ای‍ن‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ خ‍ب‍ر د‌اد.

ادامه مطلب

م‍ش‍ک‍لات‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ک‍‍اش‍‍ان‌ در ج‍ل‍س‍ه‌ س‍ف‍ی‍ر‌ان‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ررس‍‍ی‌ ش‍د

ج‍ل‍س‍ه‌ س‍ف‍ی‍ر‌ان‌ خ‍دم‍ت‌ ک‍‍اش‍‍ان‌ ، ب‍‍ا ح‍ض‍ور م‍‍ع‍‍اون‌ ‌اس‍ت‍‍ان‍د‌ار ‌اص‍ف‍‍ه‍‍ان‌ و ف‍رم‍‍ان‍د‌ار ج‍م‍‍ع‍‍ی‌ ‌از م‍س‍ولان‌ ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ، ب‍ه‌ ب‍ررس‍‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ک‍‍اش‍‍ان‌ پ‍رد‌اخ‍ت‌ .

ادامه مطلب

برگزاری اردوی فرهنگی زیارتی قم جمکران

اردوی قم جمکران به همراه نشستی با موضوع آسیب ها و انحرافات مهدویت و پخش فیلم فرقه های انحرافی در سالن اجتماعات حرم حضرت معصومه (س) با حضور ۸۰ نفر از دانشجویان دانشگاه در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۳۸۷ و از سوی کانون نگاه سبز برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری اولین نشست از سلسله نشست های گفتمان مهدویت

اولین نشست از سلسله نشست های گفتمان مهدویت با موضوع صهیونسم مسیحی و ایدئولوژی آرماگدون از طرف کانون نگاه سبز در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۸۷ در تالار آزادی دانشگاه با حضور دکتر اسماعیل شفیعی سروستانی برگزار شد.

ادامه مطلب